تیم اقتصادی دولت چه تغیری خواهد کرد؟

در بین وزرای کابینه دوازدم  9 وزیر از کابینه دولت یازدهم مشاهده می شود و 8 وزارتخانه دیگر شاهد وزرای جدیدخواهند بود.  در این بین تیم اقتصادی دولت نیز دچار نغیر شده و دو تغیر مشهود در آن دیده می شود. حضور مسعود کرباسیان و  محمد شریعتمداری به تیم  اقتصادی دولت نشان از عزم دولت در استفاده بیشتر از وزنه تجربه دارد.

Read more