قوانین و مقررات سایت

  • در  این سایت به منظور ارج نهادن به زحمات همکاران همه تحلیل ها رو بررسی ها و نتایج همکاری آنها به نام ایشان  انتشار خواهد یافت.
  • هفتاد رصد درآمد حاصل از  فایل آموزشی همکاران ( در تمامی زمینه های مهندسی، اقتصادی، پزشکی و … و همچنین درآمد حاصله از مقالات، پژوهش ها، نوشته ها و تحلیل های ارائه شده توسط همکاران متعلق به ایشان بوده و به صورت ماهانه تسویه خواهد شد.